LIFE14 ENV/ES/000460 is a project co-funded by European Union within LIFE

El projecte

El projecte ECORKWASTE (Gestió integrada i sostenible dels residus de suro en la indústria del suro) LIFE14 ENV/ES/460 va ser aprovat en la segona meitat de l’any 2015, sota el programa de referència LIFE,  el qual és un instrument de finançament de projectes enfocats a l’aplicació de l’eficiència ambiental de recursos, i s’implementarà des de setembre de 2015 fins a desembre de 2018. 


L’objectiu principal del projecte ECORKWASTE és la demostració de la viabilitat tècnica, medi ambiental i econòmica de la revalorització del subproducte de la indústria surera, d’acord amb la mida de la partícula. Certa mesura de partícula de subproducte de la indústria surera serà utilitzada com a material absorbent en aiguamolls construïts, com sistema d’eliminació de components orgànics de l’aigua residual de la indústria vitivinícola. Altres residus del suro, com taps, residus de suro reblits en procés de descontaminació en aiguamolls construïts i suro en pols, seran utilitzats com substrat per a una revalorització energètica en processos de gasificació.

L’objectiu principal del projecte ECORKWASTE és la demostració de la viabilitat tècnica, medi ambiental i econòmica de la revalorització del subproducte de la indústria surera, d’acord amb la mida de la partícula.

ECORKWASTE recull i té en compte les prioritats en la gestió de residus establerts en la Directiva Marco de Residus 2008/98 / CE, així com l’objectiu de la gestió de residus per a una Europa de Recursos Eficients i per al 7è Programa d’Acció Ambiental. A més, també s’aborden els principals objectius de la Directiva 1999/31 / CE sobre la bioremediació de residus en abocadors.

Els objectius específics són:

 1. Demostrar, a escala pilot, la viabilitat del sistema d’aiguamolls híbrids construïts basats en l’ús dels residus de suro com mitjà granular en el tractament de les aigües residuals agroindustrials (aigües residuals de la indústria del vi). Les plantes d’aiguamolls construïts eliminaran el DBO5 i els residus de suro absorbiran els components orgànics recalcitrants (polifenols) de l’aigua residual.
 2. Demostrar, a escala pilot, que l’ús del subproducte de la indústria surera és adequat com substrat per la producció de gas sintètic (syngas) en un sistema de gasificació.
 3. Reduir el consum energètic de les indústries de suro general electricitat des del procés de gasificació. Aquest, contribuirà en la implementació de la Directiva Marc 2009/28/EC d’Energies Renovables.
 4. Reduir el consum d’aigua en la industria del vi fomentant el potencial de la seva reutilització, millorant la qualitat de l’efluent amb la implementació d’aiguamolls construïts (Directiva 2008/105/EC).
 5. Comparar la innovació i la sostenibilitat del sistema d’aiguamolls construïts i gasificació, amb altres sistemes corrents utilitzant els mateixos indicadors en ambdós.
 6. Disseminar els resultats del projecte ECORKWASTE per a la reproductibilitat, comerciabilitat i màxima aplicació de les tecnologies desenvolupades en el projecte, cap a altres experiències Europees.

Accions i mitjans implicats:

 1. Durant l’execució del projecte ECORKWASTE, la UPC desenvoluparà, de forma exhaustiva, una avaluació de diferents polítiques i legislacions en gestió de residus, tractaments d’aigües residuals i valorització energètica, (A1).
 2. ICSURO, realitzarà una caracterització detallada del subproducte de la indústria surera en els seus laboratoris (A1). També obtindrà altres dades sobre les fàbriques de suro amb més representació regional.unescoB
 3. CTM realitzarà una recol·lecció de dades i una caracterització detallada d’aigües (B1) residuals d’algunes indústries vitivinícoles, específicament de les aigües residuals de Codorniu.
 4. En les instal·lacions del clúster d’empreses, ICSURO es durà a terme els estudis d’absorció del suro (batch and column studies), d’alguns contaminants seleccionats per al disseny dels aiguamolls construïts (B1).
 5. La UPC serà la responsable de dissenyar i construir un prototip d’aiguamoll de mida petita a les instal·lacions de Codorniu. El prototip i el sistema d’aiguamolls construïts  funcionaran casi un any seguit (B1, B3). Aquesta acció rebrà el recolzament de TYPSA.
 6. Es dissenyarà, construirà i es posarà en funcionament el sistema de gasificació a les instal·lacions de l’empresa CTM (B2, B4). L’empresa TYPSA serà la responsable d’aquesta activitat.
 7. La determinació de la quantitat i la qualitat del gas sintètic (syngas) generat, així com el quitrà i les cendres produïdes a partir d’aquest procés, serà important per a l’avaluació del rendiment del procés pilot de gasificació (B4). La responsabilitat d’aquesta acció recaurà sobre l’empresa TYPSA.
 8. S’utilitzaran diferents indicadors econòmics i mediambientals basats en les metodologies LCA (Avaluació del Cicle de Vida) i LCC (Costos del Cicle de Vida), per avaluar la sostenibilitat de la tecnologia dels sistemes de gasificació i la seva viabilitat (B2, C1).
 9. CTM també serà l’empresa responsable de monitoritzar els impactes tècnics, mediambientals i socioeconòmics per a les tecnologies proposades (C1 i C2).
 10.  INNOVI durà a terme les campanyes de difusió, incloent el problema ambiental que es persegueix, els principals objectius i resultats del projecte per al públic en general, pels interessats i els grups destinataris. S’utilitzarà diferents vies de difusió pel projecte: pàgina web, informes divulgatius, xarxes socials, jornades de portes obertes, conferències i revistes científiques, entre d’altres (Accions D).
 11. La UPC serà l’encarregada de nombrar una estructura de gestió del projecte ECORKWASTE per assegurar la correcta implementació de les accions i el contacte entre els membres del consorci, així com la informació periòdica dels avenços a la Comissió Europea (Accions E).

Coordinació

upc

Participants

CTM
Grupo TYPSA
INNOVI
ICSURO HORITZONTAL

Col·labora

Codorniu